စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းများ

နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဌာနလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ

၁။      (က)    နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း

          နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းရှင် အပ်ငွေစာရင်းများအား

 • အမေရိကန်ဒေါ်လာစာရင်း၊
 • ယူရိုစာရင်း၊
 • စင်္ကာပူဒေါ်စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။       

ဖွင့်လှစ်နိုင်သော နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းရှင် အပ်ငွေစာရင်း အမျိုးအစားများမှာ

 • နိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများစာရင်းများ၊
 • နိုင်ငံသားခြားသားပိုင် ကုမ္ပဏီစာရင်းများ၊
 • နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီ စာရင်းများ၊
 • ဖက်စပ် ကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ စာရင်းများ
 • သမဝါယမ လုပ်ငန်းများ၏ စာရင်းများ၊
 • ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အားကစားအသင်းအဖွဲ့များ၏ စာရင်းများ၊
 • နိုင်ငံသားပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းနှင့် နှစ်ဦးပူးတွဲစာရင်းများ၊
 • နိုင်ငံခြားသား ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းနှင့် နှစ်ဦးပူးတွဲစာရင်းများ ဖြစ်ပါသည်။

          Myco System အရ DICA တွင် မှတ်ပုံတင်(Registration)ပြုလုပ်ထားသော ကုမ္ပဏီများ သည် မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်တွင် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းရှင်အပ်ငွေ စာရင်းဖွင့်လှစ်မည်ဆိုလျှင် KYC/CDD တို့နှင့်အညီ စာရင်းပိုင်ရှင်တို့၏ စာရင်းမှန်ကန်နိုင်မှု၊ ငွေစာရင်းလုံခြုံမှုအတွက် အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်-

 • ကုမ္ပဏီ၏ လျှောက်လွှာ
 • Board of Director’s List
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်
 • ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း Form(26)နှင့် ကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာရှင်များ စာရင်း Form (6)
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (Certificate of Incorporation) မိတ္တူ
 • ထုတ်ကုန် သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်(Certificate of Exporter Importer Registration) (မိတ္တူ)
 • သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းစာအုပ်
 • ငွေသွင်း ငွေထုတ်ပြုလုပ်မည့်သူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

(ခ)     (National Company Limited) စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

-   ကုမ္ပဏီ၏ လျှေက်လွှာနှင့် သတ်မှတ်စာရင်းဖွင့်ပုံစံဖြင့် လျှောက်လွှာ၊

-   စာရင်းဖွင့်ခြင်းနှင့် ငွေထုတ်ခွင့်ရှိသူ သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်း ဆုံးဖြတ်ချက် (Board of Director’s Resolution)နှင့် သတ်မှတ်ထားသော BOD Resolution ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ရန်၊

-   MYCO-DICA On-Line မှ ခွင့်ပြုထားသည့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် အထောက်အထားများ၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (Certificate of Incorporation)(မိတ္တူ)

-   ထုတ်ကုန် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (Certifiate of Exporter Importer Registration)(မိတ္တူ)၊

-    စာရင်းပိုင်ရှင်၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူ၊

-    ဘဏ်စာရင်းအား အသုံးပြုမည့် ငွေထုတ်သူအရာရှိများ၏ ရေးထိုးမြဲ လက်မှတ်နမူနာများ
      အား ဘဏ်မှ စိစစ်ရယူထားပါမည်။

-   ကနဦးသွင်းငွေအဖြစ် ဒေါ်လာ၁၀၀ (သို့မဟုတ်) ယူရို ၁၀၀ (သို့မဟုတ်) စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ပေးသွင်း၍ စာရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။

(ဂ)    (Foreign Investor establishied under MIC's approval) စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

          -   ကုမ္ပဏီ၏ လျှောက်လွှာနှင့် သတ်မှတ်စာရင်းဖွင့်ပုံစံဖြင့် လျှောက်လွှာ

 • စာရင်းဖွင့်ခြင်းနှင့် ငွေထုတ်ခွင့်ရှိသူ သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်၊ (Board of Directors ‘ Resolution )နှင့် ဘဏ်၏ သတ်မှတ်ထားသော BOD Resolution Form တွင် ဖြည့်စွက်ရန်၊
 • MYCO-DICA-On-Line မှ ခွင့်ပြုထားသည့် ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် အထောက်အထားများ
 • ထုတ်ကုန်၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (Certificate of Expoter Importer Registration )(မိတ္တူ)
 • စာရင်းပိုင်ရှင်၏ လိုင်စင် ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံနှင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) မိတ္တူ
 • ဘဏ်စာရင်းအား အသုံးပြုမည့် ငွေထုတ်သူ အရာရှိများ၏ ရေးထိုးမြဲ လက်မှတ် နမူနာများအား ဘဏ်မှ စိစစ်ရယူထားပါမည်။

-  ကနဦး ပေးသွင်းငွေမှာ နိုင်ငံခြားမှ ယူဆောင်လာသော မတည်ရင်းနှီးငွေ ဖြစ်ရပါမည်။

၂။ (က)          ဆောင်ရွက်နိုင်သော နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဌာန လုပ်ငန်းများ

          ပြည်ပတွင် သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော အလုပ်သမားများနှင့် သင်္ဘောသား များအား အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့် သင်္ဘောသားအလုပ်အကိုင် ကြီးကြပ်ရေးဌာနတို့၏ ထောက်ခံချက်အရ ၎င်းတို့ရရှိသော လစာငွေဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းများ  ဖွင့်လှစ်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။

          စာရင်းရှင်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းများအတွက် ဘဏ်ဆောင်ရွက်ခ ကော်ခံခြင်းမရှိပါ။ စာရင်းရှင်အပ်နှံငွေများအပေါ်တွင် အတိုးမပေးပါ။

          နိုင်ငံခြားသုံးငွေအပ်နှံမှုအပေါ် သတ်မှတ်ကောက်ခံလျှက်ရှိသော ဘဏ်စရိတ် Deposit Rate 0.3% ကောက်ခံခြင်းအား(၁-၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှစ၍ ကောက်ခံခြင်းမပြုတော့ပါ။

          ဘဏ်စာရင်း ရှင်းတမ်းများကို စာရင်းပိုင်ရှင်ထံသို့ လစဉ် E-mail  ဖြင့် ပေးပို့လျှက်ရှိပြီး မှားယွင်းမှု၊ စာရင်းကိုက်ညီမှုမရှိပါက ဘဏ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချိန်(၂)ရက်အတွင်း ဘဏ်သို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး၊ တင်ပြခြင်း၊ အဆိုပါသတ်မှတ်ရက်အတွင်း စာရင်းပိုင်ရှင်မှ မှားယွင်းမှု တစ်စုံတစ်ရာ တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါက ဘဏ်မှ မှန်ကန်သည်ဟု မှတ်ယူမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဌာနမှ ထပ်မံဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများ

                 (၁)        ဘဏ်တွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိသော နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းအသီးသီးမှ နိုင်ငံခြား ငွေကြေးအား မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ Daily Exchage Rate ဖြင့် ဝယ်ယူ၍ MICB တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော မြန်မာကျပ်ငွေစာရင်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) စာရင်းပိုင်ရှင်မှ တင်ပြလာသော အခြားဘဏ်ရှိ ကျပ်ငွေစာရင်းသို့ CBM Net ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးခြင်း။

                 CBM Net ဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းအတွက် ကျပ်သိန်း(၃၀၀)နှင့် အောက်လွှဲပြောင်းခြင်း အတွက် CBM Net Charges ကျပ်-၃၀၀၀/- ကောက်ခံပြီး၊ ကျပ်သိန်း(၃၀၀)အထက် လွှဲပြောင်းခြင်း အတွက် CBM Net Charges (၀.၀၁)ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံပါသည်။

                 (၂)        ဘဏ်တွင်စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော ကုမ္ပဏီများမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဌာနများ၊ အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာများသို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် ညီမျှသောကျပ်ငွေဖြင့် (Payment Order) လျှောက်ထားခြင်းများအား ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

                 ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ USD-1/ (သို့မဟုတ်) ယင်း USD ဖြင့် ညီမျှသောကျပ်ငွေကောက်ခံပါ သည်။

                 (၃)        ပြည်တွင်းဘဏ်များမှ SWIFT ဖြင့် ပြည်ပအဆက်အသွယ်ဘဏ်များမှ တဆင့် စာရင်း လွှဲပြောင်းဝင်ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားငွေများအား သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးခြင်း။ အဆိုပါ ဝင်ရောက်လာသော နိုင်ငံခြားငွေများအား ဘဏ်မှ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟို ဘဏ်၏ Daily Exchange Rate ဖြင့် ဝယ်ယူ၍ MICB တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော မြန်မာကျပ်ငွေ စာရင်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း။

                 ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ USD15/ (သို့မဟုတ်) ယင်းနှင့်ညီမျှသောမြန်မာကျပ်ငွေကောက်ခံ ပါသည်။

                 (၄)        ဘဏ်စာရင်းများအား စာရင်းသေမှ စာရင်းရှင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း။