စာရင်းသေအပ်ငွေစာရင်း

(ခ)     ကျပ်ငွေဖြင့် စာရင်းသေအပ်ငွေများ လက်ခံခြင်း

          ကျပ်ငွေထောင်ဂဏန်းအလီအလီဖြင့်  သက်တမ်းကာလ(၁)လ၊ (၃)လ၊ (၆)လ၊ (၉)လ စာရင်းသေ အပ်ငွေများ အပ်နှံနိုင်ပြီး အတိုးနှုန်းမှာ သက်တမ်းကာလ(၁)လအတွက် တစ်နှစ် လျှင် (၅.၇)ရာခိုင်နှုန်း (၃)လအတွက် (၆.၂)ရာခိုင်နှုန်း၊ (၆)လအတွက် (၆.၇)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် (၉)လအတွက် (၇.၂)ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ အပ်နှံကာလ အချိန်မစေ့ရောက်မီ ငွေထုတ်ယူ လိုပါက အတိုးရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။