သွင်းကုန်လုပ်ငန်း

သွင်းကုန်လုပ်ငန်း

          သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

          မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ် ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိရာ ငွေလွှဲ စာတမ်းစနစ်ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းလိုသူများအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ယူရို၊ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ၊ ဂျပန်ယန်း ငွေကြေးများဖြင့် ပုံမှန်ငွေလွှဲစာတမ်း၊ ထပ်ဆင့်အတည်ပြုငွေလွှဲစာတမ်း၊ ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီများမှ ပြည်ပဘဏ်များထံမှ Offshore Loan ချေးယူခြင်းအတွက် ဖွင့်လှစ်သည့် ဘဏ်အာမခံအရန်သင့် ငွေလွှဲစာတမ်းနှင့် ဘဏ်၏ ကုန်သွယ်မှုချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရယူ ဖွင့်လှစ်သည့် ဆိုင်းငံ့ငွေလွှဲစာတမ်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

(၁)     ငွေလွှဲစာတမ်း(L.C)ဖွင့်လှစ်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများ

          ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ရန် လျှောက်ထားသူ၏ လက်မှတ်မှန်ကန်ပြီး ဘဏ်စာရင်းတွင် ငွေ လက်ကျန်လုံလောက်ပါက ငွေလွှဲစာတမ်းတန်ဘိုး၏ ၁၀၀% အား Deposit ရယူပြီး ငွေလွှဲစာတမ်း (L.C) ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။

(၂)      ဘဏ်အာမခံစာတမ်း(Standby L.C) ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

              -   မြန်မာကုမ္ပဏီများ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ငွေကြေးအရင်းအမြစ် လိုအပ်ချက် များအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်လည်းကောင်း၊ ပြည်ပချေးငွေဈေးကွက်မှ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ချေးငွေ ရယူလိုသော မြန်မာကုမ္ပဏီများ ချေးငွေရယူနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ ဘဏ်အာမခံစာတမ်း(Standby L.C) ရယူခြင်းဖြင့် မြန်မာကုမ္ပဏီများမှ နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲများတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဖြင့် ငွေချေးမည့် အစီအစဉ်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

              -   ငွေလွှဲစာတမ်း သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ တန်ဖိုးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ငွေလွှဲစာတမ်း အချက်အလက် များပြင်ဆင်ခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

              -   ကုန်ရောင်းသူ၏ အဆက်အသွယ်ဘဏ်သို့ SWIFT စနစ် အသုံးပြု၍ ငွေလွှဲစာတမ်း ဖွင့်လှစ်ပါသည်။

              -   ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်းကော်မရှင်ခအဖြစ် ငွေလွှဲစာတမ်းသက်တမ်း(၃)လအတွက် ငွေလွှဲစာတမ်း တန်ဖိုး၏ 0.25% (အနည်းဆုံး USD50၊ အများဆုံး USD1500) ကောက်ခံ ပါသည်။ ငွေလွှဲစာတမ်း ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် သက်တမ်း(၃)လအတွက် ငွေလွှဲစာတမ်း တန်ဖိုး၏ 0.25% (အနည်းဆုံး USD50)၊ ငွေလွှဲစာတမ်း ပယ်ဖျက်ခြင်းအတွက် USD30 ကောက်ခံပါသည်။

              -   ဘဏ်ကော်မရှင်/ ဘဏ်စရိတ်များ အားလုံးအတွက် USD နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေ ဖြင့် ကောက်ခံပါသည်။

(၃)     ဘဏ်၏ကုန်သွယ်မှုချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ် ရယူဖွင့်လှစ်သည့် ထပ်ဆင့်အတည်ပြုပြီး ငွေလွှဲ စာတမ်းဖွင့်လှစ်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများ

              -   ဘဏ်၏ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ညီညွတ်လာသည့် သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် ၎င်းတို့၏ မြန်မာကျပ် စာရင်းသေအပ်ငွေ (Fixed Deposit)၊ အရံငွေကြေး အပ်နှံငွေ(Reserve) တို့အပေါ်အခြေခံ၍ L.C တန်ဖိုး၏ ဘဏ်မှ သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်း တစ်ခု (၄၀% ၊ ၆၀% ၊ ၁၀၀%) အထိ ဘဏ်၏ ကုန်သွယ်မှုချေးငွေ Trade Finance (Import L.C) ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ငွေလွှဲစာတမ်း (Confirmed L.C) ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။

              -   ငွေလွှဲစာတမ်း ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း ကော်မရှင်ခအဖြစ် ငွေလွှဲစာတမ်းသက်တမ်း (၃)လအတွက် ငွေလွှဲစာတမ်းတန်ဖိုး၏ ၀.၂၅% (အနည်းဆုံး USD50 ၊ အများဆုံး USD1500) ကောက်ခံပါသည်။

              -   ဘဏ်ကော်မရှင်/ ဘဏ်စရိတ်များ အားလုံးအတွက် USD နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေ ဖြင့် ကောက်ခံပါသည်။

(၄)          ဘဏ်အာမခံစာတမ်း (Standby L.C) ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

              -   မြန်မာကုမ္ပဏီများ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် ငွေကြေးအရင်းအမြစ် လိုအပ်ချက်များအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် လည်းကောင်း၊ ပြည်ပချေးငွေ ဈေးကွက်မှ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ချေးငွေရယူလိုသော မြန်မာကုမ္ပဏီများ ချေးငွေ ရယူနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ အာမခံစာတမ်း (Standby L.C) ရယူခြင်းဖြင့် မြန်မာကုမ္ပဏီများမှ နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲများတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် ငွေချေးမည့် အစီအစဉ်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

              -   မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ အာမခံစာတမ်း (Standby L.C) အရ ငွေချေးယူခြင်းတွင် ငွေချေးမည့် မြန်မာကုမ္ပဏီသည် မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်၏ ဖောက်သည်ဖြစ်ရပါမည်။ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော မြေနှင့် အဆောက်အဦတို့ကို အာမခံအဖြစ် ရယူပြီး ဘဏ်၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ စိစစ် အကဲဖြတ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

(၅)          သွင်းကုန်ဘီလ် စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ငွေပေးချေခြင်း

              -   သွင်းကုန် ဘီလ်ဌာနတွင် သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်း (Letter of Credit)စနစ်နှင့် ဘီလ် ကောက်ခံရေး (Bill Collection)စနစ်များအရ ပေးပို့လာသည့် သင်္ဘောတင် စာရွက် စာတမ်းများအား စစ်ဆေး၍ သက်ဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီသို့ ထုတ်ပေးခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

              -   ဘဏ်ကော်မရှင်ခ အနေဖြင့် L.C စနစ်အရ ရောက်ရှိလာသော သွင်းကုန် ဘီလ် တစ်စောင် အတွက် USD ၅၀အား လည်းကောင်း၊ ဘီလ် ကောက်ခံရေး စနစ်အရ  သွင်းကုန် ဘီလ် တစ်စောင်အတွက် ဘီလ်တန်ဖိုး၏ ၀.၅ ရာခိုင်နှုန်း (အနည်းဆုံး USD ၅၀) ကောက်ခံ ပါသည်။

              -   ဘဏ်ကော်မရှင်/ ဘဏ်စရိတ်များ အားလုံးအတွက် USD နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေ ဖြင့် ကောက်ခံပါသည်။

(၆)          သင်္ဘောတင် အာမခံ (Shipping Guarantee) ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

              -   သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းစနစ်အရ တင်သွင်းလာသော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ဆိပ်ကမ်း သို့ သင်္ဘောဆိုက်ရောက်သော်လည်း သွင်းကုန် ဘီလ် မရောက်ရှိသေးပါက ဘဏ်အာမခံ ဖြင့် ပစ္စည်းထုတ်ယူလိုသူများအတွက် သင်္ဘောတင် အာမခံ (Shipping Guarantee) ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

              -   ဘဏ်ကော်မရှင်ခ အနေဖြင့် သင်္ဘောတင် အာမခံ (Shipping Guarantee) တစ်စောင် အတွက် သက်တမ်း(၃)လလျှင် အာမခံတန်ဖိုး၏ ၀.၂၅ ရာခိုင်နှုန်း (အနည်းဆုံး USD ၅၀) ကောက်ခံပါသည်။

              -   ဘီလ် တန်ဖိုးနှင့်ညီမျှသော ကျပ်ငွေကိုလည်း ဘဏ်အာမခံ (Deposit) အဖြစ် ထားရှိ ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

              -   ဘဏ်ကော်မရှင်/ ဘဏ်စရိတ်များ အားလုံးအတွက် USD နှင့်ညီမျှသော မြန်မာကျပ်ငွေ ဖြင့် ကောက်ခံပါသည်။

(၇)          နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဘဏ်အာမခံ လက်မှတ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

              -   ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ၏ တင်ဒါလျှောက်ထားခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ အတွက် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် စာချုပ်အရ ဘဏ်အာမခံ တင်သွင်းရန် လိုအပ်ချက်များအတွက် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဘဏ်အာမခံ လက်မှတ် Bid Bond Guarantee၊ Performance Guarantee ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

              -   ပြည်ပအဆက်အသွယ်ဘဏ်များမှ ပေးပို့လာသည့် ဘဏ်အာမခံ လက်မှတ်များအား သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီသို့ အကြောင်းကြားခြင်းတို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။