ဘဏ်မှဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

ဘဏ်နှင့် ဆက်သွယ်သူများအတွက် အောက်ပါ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် ပေးလျှက် ရှိပါသည်။

  • ကျပ်ငွေဖြင့် စာရင်းရှင်အပ်ငွေနှင့် အချိန်ပိုင်းအပ်ငွေများ လက်ခံခြင်း၊
  • ကျပ်ငွေဖြင့် ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေများ လက်ခံခြင်း၊
  • နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် စာရင်းရှင် အပ်ငွေ စာရင်းနှင့် အချိန်ပိုင်း အပ်ငွေ စာရင်းများ ဖွင့်လှစ် ပေးခြင်း၊
  • နိုင်ငံသား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ကျပ်ငွေဖြင့် နှစ်တို၊ နှစ်လတ်၊ နှစ်ရှည် ချေးငွေများ ထုတ်ချေးခြင်း၊
  • ကျပ်ငွေ၊ နိုင်ငံခြားငွေတို့ဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
  • သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် ငွေလွှဲ စာတမ်း (L.C) ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ပြည်ပ ဘဏ်များမှ ဖွင့်လှစ်လာသော ပို့ကုန် ငွေလွှဲ စာတမ်း (L.C) များ အကြောင်း ကြားပေးခြင်း၊ ပို့ကုန်ငွေ တောင်းခံပေးခြင်း၊ သွင်းကုန်အတွက် ငွေပေး ချေခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
  • ဘဏ်၏ စံ သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ ကုန်သွယ်မှု ဆိုင်ရာ ငွေကြေး ထောက်ပံ့ခြင်း (Trade Financing) နှင့် ဆက်စပ် ချေးငွေ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
  • ကျပ်ငွေ၊ နိုင်ငံခြားငွေတို့ဖြင့် ဘဏ် အာမခံ ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက် ပေးလျှက်ရှိပါသည်။