ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေအတိုးနှုန်းနှင့်စာရင်းသေအပ်ငွေအတိုးနှုန်းများ

news

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေအတိုးနှုန်းနှင့်စာရင်းသေအပ်ငွေအတိုးနှုန်းများကို (၁-၆-၂၀၂၃)ရက်နေ့ မှစ၍ အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သည်။

(က)    ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေအတိုးနှုန်း            တစ်နှစ်လျှင်   ၆.၀၀  ရာခိုင်နှုန်း

(ခ)     (၁)လစာရင်းသေအပ်ငွေ                 တစ်နှစ်လျှင်   ၆.၂၅  ရာခိုင်နှုန်း

         (၃)လစာရင်းသေအပ်ငွေ                 တစ်နှစ်လျှင်   ၆.၇၅  ရာခိုင်နှုန်း

         (၆)လစာရင်းသေအပ်ငွေ                 တစ်နှစ်လျှင်   ၇.၀၀  ရာခိုင်နှုန်း

         (၉)လစာရင်းသေအပ်ငွေ                 တစ်နှစ်လျှင်   ၇.၅၀  ရာခိုင်နှုန်း

         (၁၂)လစာရင်းသေအပ်ငွေ                တစ်နှစ်လျှင်   ၈.၀၀  ရာခိုင်နှုန်း

ငွေစုဘဏ်အပ်ငွေနှင့်စာရင်းသေအပ်ငွေများကို လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် လာရောက်အပ်နှံနိုင်ပါသည်။