စာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်း

(က)  ကျပ်ငွေဖြင့် စာရင်းရှင် အပ်ငွေ စာရင်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း

စာရင်းရှင် အပ်ငွေ စာရင်းများအား နိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြားသား ပိုင် ကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီများ၊ ဖက်စပ် ကော်ပို ရေးရှင်းများ၊ သမဝါယမ လုပ်ငန်းများ၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အားကစား အသင်း အဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံခြားသား ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ MPU Debit Card ဆောင်ရွက်လိုသော နိုင်ငံသား တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖွင့်လှစ်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။ စာရင်းရှင် စာရင်းသို့ ကျပ်ငွေ ပေးသွင်းခြင်း၊ စာရင်းမှ ကျပ်ငွေ ထုတ်ယူခြင်းများအတွက် ငွေပမာဏနှင့် အကြိမ် အရေအတွက်အား ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ စာရင်းရှင် စာရင်း တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ချက်လက်မှတ် အသုံးပြု၍ ငွေလွှဲ ပြောင်းနိုင်ပါသည်။ စာရင်းရှင် အပ်ငွေအပေါ်တွင် အတိုး မပေးပါ။ စာရင်းရှင် အပ်ငွေ စာရင်းအား ကနဦး အပ်ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀ ဖြင့် ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။